Lukiessamme Meri-Helga Mantereen toimittamaa kirjaa Maan kuva sieltä löytyi
omaa ajattelua tukevia ajatuksia.. Hän pukee sanoiksi sen mitä oikeastaan
olemme molemmatkin kokeneet ja mihin olemme pyrkineet: Opetustapahtuman
näkeminen taiteellisena tai taiteenomaisena toimintana. Opetustapahtuma voi
koostua toiminnoista, joissa taiteelle ominaiset muuttujat esim. rytmitys,
tilallisuus, ajallisuus, äänet, liikkeet ja kuvat muodostavat esteettisen
kokonaisuuden, joka parhaimmillaan koskettaa, aktivoi osallistujan
mielikuvia ja luovuutta ja antaa ajattelulle ja toiminnalle merkityssisällön.
Oppimistapahtuman sosiaalinen ilmapiiri ja dynamiikka ja jokaisen
osallistujan elämis- ja kokemismaailma ja tapa ilmaista ovat myös
taiteellisia tekijöitä. Siis myös opetustapahtuman suunnittelijoiden 
kokemukset ja tuntemukset, persoonallisuus ja henkilökohtaisuus
ovat opetustapahtumassa läsnä.


M E I D Ä N  P R O S E S S I

 

Idea opetuskokeiluun syntyi omien maataideopintojen aikana.
Se tulisi olemaan tekstiilialan opiskelijoiden syksyn orientointipäivät,
jolloin kaikki alan opiskelijat olisivat yhdessä. Tavallaan se olisi luonnollinen
jatkumo edellisen vuoden orientointipäivälle, jolloin lähtökohtana oli
poikkitaiteellinen Kemut-tapahtuma ja teemana paju, jonka työstäminen oli
lähes kaikille opiskelijoille uutta. Nyt teemanamme olisi maataiteen ja
tekstiilin kohtaaminen.

 

Kumpikin lähti tutustumaan ympäristötaiteen maailmaan – muodostamaan
omaa käsitystään ja poimimaan maataiteen ja ympäristötaiteen helmiä
omasta näkökulmastaan. Ajatukset ja hienot löydöt jaettiin matkan varrella
sähköpostin välityksellä. Päädyimme esittelyihin, joissa emme valitsisi
pelkästään kaikkein tunnetuimpia ympäristötaideteoksia, vaan töitä,
jotka olisivat visuaalisesti kiehtovia ja oivaltavia sekä sovellettavissa
tekstiilien ideointiin.


M I K S I ?
P ä i v i   I h a m ä k i   ja   J o h a n n a   R i n t a n e n
w w w . h a k t o . f i

ryhmäytyminen, tutustuminen, alan luonteen oivaltaminen,
avarakatseisuus – suhde nykytaiteeseen vaihtelee, innostuksen,
tsempin, kokeilunhalun virittäminen, ideointimaailman tarttumapinnan
laajentaminen, herkkyys pienille nyansseille, havainnointitaidon kehittyminen,
oman tekemisen prosessin analysointi ja pohdiskelu, etsiä muotokielen
ja värimaailmojen yhtymäkohtia, oman prosessin ulkoistaminen eri keinoin,
uuden tilanteen ja ryhmän voimavarojen hyödyntäminen

 

O P P I J A T 

 

45 tekstiilialan 1. – 3. vuoden opiskelijaa, tuotesuunnittelullinen näkökulma uusi
tai aikaisempaa tietoa täydentävä.

 

P A I K A N V A L I N T A

 

Hankittiin kartta ja lupa alueen käyttöön sekä tutustuttiin maastoon
ja sen mahdollisuuksiin tarkasti. Tämän jälkeen jaettiin reviirialueet siten,
että kullekin ryhmälle tulisi eri tyyppisiä maastoja. Reviirialueiden jaossa
huomioimme ryhmien ohjauksen heidän työskentelynsä aikana.